Kompetanseforum Innherred er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Trøndelag har et kompetanseforum på fylkesnivå, ledet og koordinert av Trøndelag fylkeskommune. Innherred regionråd er eier av Innherred kompetanseforum.

Målet er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Innherred et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Kompetanseforum Innherred er etablert for å utvikle Innherreds muligheter.

Store trender som virker framover er teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen, en urolig verden som fører til raske endringer. Dette påvirker kompetansebehovene framover og øker behovet for livslang læring.

Partnere i arbeidsutvalget for kompetanseforum Innherred er:

  • De videregående skolene v/Bjørn Sivert Woll rektor Verdal videregående skole
  • NAV v/Heidi Rygg leder NAV Levanger
  • Næringsforeningene på Innherred v/Jon-Erik Vollan daglig leder Inderøy utvikling
  • Trøndelag fylkeskommune v/Lisbeth Pedersen seniorrådgiver seksjon regional kompetanse
  • Nord universitet v/Tom Kilskar studiestedsleder campus Steinkjer og Egil Solli studiestedsleder campus Levanger
  • Fra kommunene v/Harald Morten Steen kommunalsjef Verdal kommune og Marit Moe daglig leder Innherred regionråd

Litt historikk

Oppstartsmøtet for Kompetanseforum Innherred ble gjennomført 13.juni 2022 på Saga i Inderøy. I tillegg til regionrådets medlemmer, 15 politikere/folkevalgte fra de fem kommunene: Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger og observatører, deltok representanter fra de videregående skolene, næringsforum/næringsforeninger, karrieresenteret, Trøndelag høyere yrkesfagskole, NAV, Nord universitet, Kompetanseforum Trøndelag og Namdal regionråd.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et mandat for arbeidet og planlegge/gjennomføre møtene i forumet.

Gjennomførte arrangement:

Kampen om kompetansen, seminar 210323

Hvilke behov har arbeidslivet for arbeidskraft og opplæring på Innherred, seminar 080623

Innherred - En attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, også for de med høyere utdanning 6. mars (custompublish.com) invitasjon til seminaret 060324

Innherred – en attraktiv region også for de med høyere utdanning (innherredregionrad.no) presentasjoner fra seminaret 060324