Innherred regionråd er prosjekteier for ei satsing på by- og bygdeLAB som metode for samskaping. Innherredsregionen består av kommunene Snåsa, Levanger, Inderøy, Verdal og Steinkjer. Tre av kommunene; Levanger, Verdal og Steinkjer, har i et tidligere arbeid gjennom felles deltakelse i nettverket «Attractive Nordic Towns», utviklet ByLab som permanent metode i kommunenes plan- og utviklingsarbeid.

For å utvikle bærekraftige tjenester for framtida er innbyggerinvolvering og mer samskapende kommuner, sentralt. Metoden har vist seg å være funksjonell for involvering og samskaping, for å samle aktører og innbyggere.

Prosjektets varighet er fra høsten 2022 til 1.1.25.

Deltakere i prosjektet er i tillegg til regionrådet og de fem kommunene; Visit Innherred og Distriktssenteret.

Prosjektet er finansiert med egeninnsats fra kommunene og tilsagn fra Statsforvalteren og Riksantikvaren.

Sintef er engasjert for å gjennomføre en følgeforskning og til å bidra med lulike leveranser til prosjektet.

Hovedmål for prosjekter er:

Styrke innherredsregionen og knytte kommunene tettere sammen i den videre utviklingen av By- og bygdeLAB som permanent metode for bærekraftig plan- og utviklingsarbeid.

Mål delprosjekt kulturarv som utviklingskraft:

Ta i bruk kulturarv og kulturmiljø som ressurs for en attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.

Hovedaktivitetene:

  • Regionalt perspektiv – synergier mellom byene og forholdet mellom by- og omland.
  • Styringsdimensjonen, dvs roller og ansvar mellom partene i samfunnsutviklingen og nye måter å utøve folkevalgtrollen på.
  • Kulturarv og kulturmiljø som ressurs for verdiskaping og utvikling av attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Det fredede kulturmiljøet i Trehusbyen Levanger, Stiklestad i Verdal, gjenreisningsbyen Steinkjer, det sjønære kulturlandskapet i Inderøy, seterkulturen i Snåsa og Olavsarven er slike ressurser. Snåsa er også knutepunkt for samisk befolkning og kultur, innenfor kulturarven.

Kontaktperson: Prosjektleder Marit Moe i Innherred regionråd

Introduksjon til et kurs i samskaping for folkevalgte, finner du her: Kurs i samskaping061223.pdf

Kurset er oversendt alle kommunestyremedlemmene i de fem kommunene på Innherred, det blir våren 2024 gjennomført en introduksjon og verksted i samskaping i kommunestyrene. Per 1. mars er dette gjennomført i kommunene Steinkjer og Inderøy.

Prosjektet kjører nå i gang en serie med webinar og fysiske treffpunkt, for å bidra til å formidle hva prosjektet har kommet fram til og skape økt kunnskap og forståelse rundt metodikken samskaping.

Samskaping og stedsutvikling på Innherred 21. mars 2024