Innherredsbyene Levanger, Verdal og Steinkjer har i det treårige prosjektet «Bylaboratorium Innherredsbyene» utviklet ByLab som permanent metode i kommunenes plan- og utviklingsarbeid. Arbeidet er en fortsettelse av felles deltagelse i nettverket «Attractive Nordic Towns», og knyttet til arbeidet med areal- og transportstrategi for Innherred gjennom prosjektet Innherredsbyen. Fra sommeren 2022 har også de to andre Innherredskommunene blitt med i arbeidet, Snåsa og Inderøy. 

Samfunnsdrivere, økonomiske forhold og lovverk stiller krav om økt innsats for lokal bærekraft og attraktivitet. Metodisk samarbeid, samhandling og samskaping mellom offentlige og private interessenter og innbyggerne må til for å skape framtidas byer og lokalsamfunn. Kommunene har en nøkkelfunksjon med å legge til rette for utviklingen. Det berører både i politikkutforming og rollen som forvaltningsinstans, tjenesteyter og eier av arealer og infrastruktur. Den demografiske utviklingen som ligger foran oss, vil særlig utfordre kommunen som tjenesteyter. For å utvikle bærekraftige tjenester for framtida er innbyggerinvolvering og mer samskapende kommuner essensielt. Bylab som metode er kjent fra andre byer både i Norge og andre deler av verden. I fase 1 av arbeidet med kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer har en sett at Bylab er en funksjonell metode for involvering og samskaping for å samle aktører og innbyggere om å utvikle Innherredsbyene.

I fase 2 vil vi prøve å styrke de strukturene som Innherredsbyene har etablert.

- Regionalt perspektiv, synergier mellom byene og forholdet mellom by og omland.

- Styringsdimensjonen, dvs. roller og ansvar mellom partene i samfunnsutviklingen og nye måter å utøve folkevalgtrollen.

- Kulturarv og kulturmiljø som ressurs for verdiskaping og utvikling av attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Det fredede kulturmiljøet i Trehusbyen Levanger, Stiklestad i Verdal, gjenreisningsbyen Steinkjer, det sjønære kulturlandskapet i Inderøy, seterkulturen i Snåsa, og ikke minst Olavsarven er slike ressurser. For Snåsa kommune er også Snåsa som knutepunkt for samisk befolkning og kultur et satsingsområde innenfor kulturarven.

FN`s bærekraftsmål gjenspeiler de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima- og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bidrag til en dimensjon bør ikke skje på bekostning av de to andre. Bærekraftig utvikling er avhengig av at alle tre dimensjonene balanseres og ivaretas samtidig. Den sosiale dimensjonen som omfatter både sosiale og kulturelle aspekter har hatt for liten oppmerksomhet i by- og stedsutviklingen. Kulturarvens og kulturmiljøets potensiale for å oppnå sosial bærekraft ligger i dens betydning for opplevelse av tilhørighet, identitet og livskvalitet.

Innherredsbyene ønsker å fortsette den systemiske utviklingen i en prosjektfase to, innenfor rammen av det nyopprettede Innherred interkommunalt politisk råd (Innherred regionråd). I fase 2 vil vi se på muligheter for regionale fellesløsninger, basert på erfaringene og arbeidsmetodene i de tre Innherredsbyene fra første fase av denne satsingen.