Ny E6 fra Åsen til Mære må ha fire felt!

Til: Nye Veier

Kopi: Stortingsbenken i Trøndelag

Innherred regionråd erfarer at Nye Veier mener det ikke er realistisk å bruke 19 mrd på ny E6 med 110-grense fra Åsen til Mære. Vi har oppfattet at det nå arbeides med planer om gjenbruk av eksisterende trasè der det i dag er fartsgrense på 90 km/t og midtdeler. For deler av strekningen kan det være fornuftig å utvikle videre med utgangspunkt i dagens trasè for å begrense nedbygging av dyrka areal, MEN det er ikke tilfredsstillende å sette igjen deler av strekningen med kun to felt og midtdeler som er skissert som alternativ.

E6 gjennom Innherred er det nasjonale stamnettet som skal sikre fremkommelighet på en effektiv og sikker måte for både næringsliv og persontransport. Etter mange år med utredninger og vurderinger må denne utbyggingen skje på en framtidsrettet måte, og på vegne av kommunene på Innherred krever vi at den fremtidige E6 gjennom vår region:

- Bygges med fire felt og midt-deler

- Bygges for fartsgrense på minimum 100 km/t

Med vennlig hilsen Innherred regionråd

 

Namdal og Innherred Regionråd til Trøndelag fylkeskommune

Til: Trøndelag fylkeskommune ved politisk og administrativ ledelse

Kopi: Stortingsbenken i Trøndelag

Regionrådene ser svært positivt på at det nå settes i gang en mulighetsstudiet for togpendel nord for Steinkjer.

Et utvidet togtilbud vil ha en rekke positive ringvirkninger for både Innherred og Namdalen, og vil i større grad knytte regionene sammen for bedre flyt av arbeidskraft og skoleelever/studenter. Utvidet tilbud vil også bidra til å sikre at kompetanse beholdes i regionene, og til økt attraktivitet for bosetting og næringsetablering. Utvidet kollektivtilbud kan også gi positiv miljøgevinst.

For vår del er det viktig å kunne bruke denne mulighetsstudien som grunnlag til politisk påtrykk opp mot NTP som legges ut i vår. Vi ber derfor om at mulighetsstudien ferdigstilles tilstrekkelig tidlig for politisk arbeid i forkant av NTP. Ber derfor om en vurdering på om mulighetsstudien kan ferdigstilles noe tidligere enn skisserte tidsplan.

Med vennlig hilsen Innherred regionråd