Kronikk i Trønder-Avisa og avisa Innherred 20. juni 2024

Offentlig sektor, dvs både kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter har alle den samme utfordringa; knappe budsjetter, flere oppgaver, vanskelig å få tak i nok folk og kompetente arbeidstakere, rasjonalisering, utsetting av offentlige tjenester til private aktører. Samtidig har forventningene til offentlig tjenesteyting fra innbyggerne økt og kommunene og andre står overfor komplekse samfunnsutfordringer innen f.eks. klima miljø, utenforskap og sosial ulikhet. Dette har resultert i økt oppmerksomhet på hvordan sosiale ressurser blant innbyggerne kan mobiliseres og bidra til å skape offentlige goder. Alle i lokalsamfunnet må sammen definere problemer og målsettinger, utvikle og teste ut nye ideer, sette noen av disse ut i live.

Svært mange utfordringer er sammensatte og kan bare løses gjennom samarbeid mellom flere aktører. Samskaping. Gjennom samskapingsprosesser med brukere, innbyggere, sivilsamfunn og andre relevante aktører kan hver enkelt bringe sine ulike ressurser, ideer og energi inn i problemløsning som stimulerer tjenester og bidrar til innovasjon på ulike politikkområder. Samskaping handler ikke bare om å løse utfordringer, men også om hvordan det offentlige sammen med innbyggerne kan gjennomføre gode idéer som bidrar til attraktive og bærekraftige byer og bygder.

Innherred regionråd og de fem kommunene i regionen har ei satsing på samskaping som metode for å løse noen samfunnsutfordringer i kommunene og regionen. SINTEF har utviklet et kurs i samskaping for folkevalgte. Per nå er kurset gjennomført i tre av de fem kommunene. Noen folkevalgte ser at samskaping som metode kan være en trussel for rollen og ansvaret som tilligger det å være folkevalgt. Det er de som skal ta de endelige beslutningene. For en kommune handler samskaping om å tilrettelegge for likeverdige samarbeid mellom ulike typer aktører. Vi skiller mellom tre utgangspunkt, eller nivåer; samskaping som bidrar til politikkutforming, tjenesteutvikling eller administrativ problemløsning. I praksis flyter de inn i hverandre. Det må man ta hensyn til når kommuneorganisasjonen inkluderer folk og aktører inn til samskaping.

Vi har definert samskaping som:

«Samskaping innebærer at to eller flere parter finner sammen i en likeverdig felles bestrebelse på å skape en løsning på et felles problem».

På Innherred har vi gode tradisjoner for samarbeid mellom frivillig, privat og offentlig sektor, og ulike måter å samskape på har vi flere gode eksempler på. Dette er en arbeidsform som kommunene ønsker å videreutvikle og bli gode på. For å få god uttelling, må en få til en gjennomgående og helhetlig måte å utvikle samfunnet på.

Et likeverdig fellesskap betyr at folkevalgte må slippe til innbyggernes ideer og initiativer på et tidlig tidspunkt. Det betyr ikke at folkevalgte har mistet sin makt, men at de må slippe til innbyggernes tanker og ideer mye tidligere enn i øvrige lovregulerte høringsprosesser.

 Spørsmålet er om både politikk og forvaltninga er klar for dette?

Marit Moe, daglig leder Innherred regionråd prosjektleder og

Håkon Sivertsen, forsker SINTEF