Innherred regionråd har over tid jobbet med å få innpass for prioriteringene våre i Nasjonal transportplan (NTP). Regionrådet ga innspill til kommende NTP i mai 2023. Dette er fulgt opp gjennom ei satsing sammen med partnerskapet i Innherredsbyen, som består av våre fem kommuner sammen med Frosta, Trøndelag fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Statens Vegvesen og Statsforvalteren. Regionrådet har hatt møte med politisk ledelse i Trondheim kommune og den administrative ledelsen i Trondheimsregionen vedrørende felles krav om to tog i timen, og har hatt møter på Stortinget med Trøndelagsbenken, med statssekretær i Samferdselsdepartementet og kommunalministeren, med samme budskap.

Vi er en region med nesten 70 000 innbyggere og er den største regionen mellom Trondheim og Tromsø. Skal vår stemme høres, må vi spille på lag med nasjonale og regionale folkevalgte og faginstanser innenfor samferdsel.

Trønderbanen

Innherred regionråds visjon er «Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv, bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion». Vi arbeider daglig for at Innherred skal bli en enda mer attraktiv region. Næringsliv og innbyggere er opptatt av å få på plass bedre kollektivtrafikk i regionen. Trønderbanen er kollektivåren i Trøndelag, og er viktig ikke bare for innherred, men også for trondheimsregionen som ønsker mindre biltrafikk inn til byen. Da må to tog i timen på plass – både i rushtiden og ellers i døgnet. Prisene på togtilbudet på Trønderbanen er også en vesentlig faktor for at toget skal bli benyttet.

I henhold til lekkasjene skal vi få to tog i timen i en utvidet rushtid. Det er flott med flere tog – men det må gjelde hele døgnet.

Tunell i Langnesberga på E6 i Snåsa

Innherred regionråd er veldig godt fornøyd med at en tunell gjennom rasutsatte Langnesberga på E6 i Snåsa ligger inne i planen, og at det er inne i NTP-forslagets første 6-års plan. Dette innebærer en bygging av tunellen før 2031.

Fire-felt E6 Åsen-Steinkjer

Vi er glade for at E6 Åsen-Steinkjer skal få midler til oppgradering! Men vi vil understreke: det må bygges firefelts veg. Dette skal vi følge opp.

E14

Det er bra at det blir ei satsing på utbedringer av E14 fra Stjørdal til Storlien. Dette er en viktig transportåre mot Sverige, som har fått økt betydning etter utvidelsen av NATO med både Sverige og Finland. På sikt må også ferdselsåren gjennom Verdal til Sverige rustes opp – det vil gi bedre beredskap og er lønnsomt for næringslivet.

Vi er betinga optimistiske og vi regner med at våre krav for samferdselsutviklingen gjennom Innherred får støtte fra både folkevalgte i Trondheimsregionen og Namdalsregionen. Ved å jobbe for et bedre samferdselstilbud knytter vi Trøndelag sammen!

Innherred regionråd ved arbeidsutvalget

 

Anita Ravlo Sand leder/ordfører i Levanger

Gunnar Thorsen nestleder/ordfører i Steinkjer

Knut Snorre Sandnes ordfører i Verdal

Unn-Elisabeth T. Kristiansen ordfører i Inderøy

Arnt Einar Bardal ordfører i Snåsa