Innherredsbyen - felles innsats for samferdsel, transport og areal på Innherred. I partnerskapet deltar de fem kommunene i Innherred regionråd, Frosta kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren, Jernbanedirektoratet, AtB, Nye Veier og Statens Vegvesen. Innherred regionråd eier og koordinerer arbeidet. Arbeidet med Innherredsbyen har pågått over tid. I 2021 ble en strategi med handlingsprogram for Innherredsbyen ferdigstilt. Fra høsten 2022, har en begynt på det videre arbeidet - fra strategi til handling. En partnerskapsavtale er utarbeidet og en er i gang med den faktiske prioriteringen og utarbeidelsen av de handlingspunktene en vil konsentrere arbeidet rundt. Det skal ansettes en sekretariatsleder for arbeidet.

Som et ledd i dette arbeidet inviterte Innherredsbyen seg til Miljøpakken i Trondheimsregionen. De begynte på sitt arbeid i 2008. En begynte å idefinere behov og hva en ville ha en endring på, for deretter å begynne å se etter fiansiering for å få på plass alt det en ønsket å gjøre noe med. Fra 2016 fikk en på plass Miljøpakken. Staten bidrar med midler gjennom NTP, samt at en del andre finansiører også bidrar. Bl.a. ved kommunene selv og en bomring bidrar til å få finansiert opp diverse tiltak, ikke bare vei. I bunnen av arbeidet til miljøpakken ligger et null-vekstmål, noe en gjør ved at flere går over til kollektivtransport. Flere grønne reiser med sykkel, gange, buss og tog.

Miljøpakken og Innherredsbyen har mye felles og mye ulikt, men toget og Trønderbanen er vi begge svært opptatt av. To tog i timen, kortere reisetid og billigere billetter. Vi vil holde kontakten framover, til beste for innbyggerne i Trøndelag.