Et debattinnlegg på trykk i Trønder-Avisa og avisa Innherred 12. august 2023, av daglig leder i Innherred regionråd og sekretariatet i Innherred regionråd v/Trude Nøst Levanger kommune, Øystein Kvistad Verdal kommune, Per Arne Olsen Inderøy kommune, Susanne Bratli Steinkjer kommune og Bjørn Evjen Snåsa kommune

 

For perioden 2021-2040 er det utarbeidet en areal- og transportstrategi med et handlingsprogram, for «byen». Strategien er resultatet av et omfattende arbeid mellom flere aktører, der Trøndelag fylkeskommune satt i førersetet. Den var ferdig utarbeidet i mai 2021. Nå har Innherred regionråd tatt over leder- og pådriverrollen. Vi har nå restartet arbeidet med å forankre det videre arbeidet hos alle partnerne som nå består av: Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommuner. Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, ATB, Jernbanedirektoratet, BaneNOR, Statens Vegvesen, Nye Veier og Innherred regionråd. En samarbeidsavtale for arbeidet er utarbeidet og alle partene har tilsluttet seg/er i ferd med å tilslutte seg denne. Partnerskapet møtes en til to ganger i året, lagt til representantskapsmøtene i regionrådet.

Målet er at bærekraftig arealbruk og bedre koordinering av transporttilbudet skal gi økt attraktivitet og bidra til balansert utvikling i Trøndelag. Det skal bo folk i hele Innherredsbyen, både i by og bygd, og regionen skal framstå som attraktiv å etablere seg i for næringslivet.

Visjonen til partnerskapet i Innherredsbyen er: Innherredsbyen skal utvikles til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion.

Viktige strategiske grep for framtidig utvikling er:

  • Å knytte sammen kommunene i regionen og med resten av Trøndelag.
  • Arbeide for enda mere attraktive steder. Stedsutvikling bør særlig støtte opp om framtidige jernbaneinvesteringer og et bedre togtilbud.
  • Effektive overganger til kollektivtransport, gjennom ulike typer knutepunkter.
  • Det må bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt.

Det arbeides strategisk på flere nivåer med å få gehør for regionens behov. At vi står sammen lokalt, regionalt og nasjonalt er viktig. Vi arbeider for å komme med i nasjonale belønningssystemer, med en klar ambisjon om å bli inkludert i ny statlig støtteordning for mellomstore byområder. Dette vil gi økt gjennomføringsfart i arbeidet med å eksempelvis fremme kollektivtransport.

I mai i år hadde Innherredsregionen besøk av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, de besøkte kommunene Verdal, Steinkjer og Levanger. Fra regionrådet og kommunene ble dette arbeidet trukket fram som en av de viktigste for våre innbyggere og næringsliv. Det er negativt for utviklingen i vår region at E6 og tog ikke prioriteres.

Høsten 2023 behandler alle kommunene og fylkeskommunen en sak om Innherredsbyen, der hensikten er å intensivere og forsterke arbeidet.

For mer informasjon om Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040, se hjemmesiden til Innherred regionråd, samt i møteboka for regionrådet.