​Innherred regionråds innspill til prioritering i kommende NTP-prosess, vedtatt i representantskapsmøte av 22. mai 2023:

 1. Utvikling og styrking av jernbanen med to tog i timen innen 2027 og økt kapasitet for godstransport
 2. Fullfinansiert og ferdigstilt E6 Åsen – Steinkjer i planperioden, dette er stamvegen gjennom landet
 3. Samferdselssektorens bidrag til å nå 2%-målet i NATO gjennom oppgradering av kritisk infrastruktur (veier, havner og jernbane)
 4. Sikre tilstrekkelig finansiering til å drifte og vedlikeholde infrastrukturen
 1. Innherred regionråd viser til at Innherred, sammen med fylkeskommunen og transportvirksomhetene, har utarbeidet og vedtatt felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Innherredsbyen ønsker gjennom den felles strategien å bli et av byområdene som blir vurdert for belønningsavtale med staten.
 1. Noe av det viktigste veinettet for regionen er fylkesvegene. Regionrådet vil påpeke at det er viktig å sikre at fylkeskommunene får mulighet til å ivareta fylkesvegene på en god måte, både gjennom tilskuddsordninger, men også gjennom rammetilskuddet.
 1. Det er et mål at flest mulig av reisene mellom Trondheim og Steinkjer skal foregå med bruk av tog til lik pris. Billigere pris vil føre til at flere velger å reise med tog og færre velger bil mellom byene på Innherred og inn mot Trondheimsregionen med tanke på nullvekstmålet. I dag har fylkeskommunen valgt og ikke sette opp busser fra Steinkjer til Trondheim for å bidra til at så mange som mulig reiser med tog. Prisen på kollektivtilbudet mellom Steinkjer og Trondheim blir derfor svært høy og urimelig, sammenlignet med prisene i Trondheimregionen. Det er derfor nødvendig med en ekstra statlig satsing for å redusere prisen på hele Trønderbanen i første del av NTP. Som et konkret tiltak innføres AtB`s takstreglement på hele Trønderbanen fra 2024. Videre må det arbeides med et helintegrert samarbeid på hele togsystemet i Trøndelag i den kommende NTP perioden.
 1. Innherred regionråd gir følgende innspill til transportvirksomhetenes prioriteringer:

Jernbane

 • To tog i timen ferdigstilt innen 2027 og med tilstrekkelig materiell
 • Elektrifisering til Steinkjer
 • Tiltak for å redusere reisetiden må også prioriteres for å sikre at toget ikke ytterligere mister konkurransekraft sammenlignet med bil på strekningen
 • Togtilbud nord for Steinkjer må forbedres slik at det blir mulig å dagpendle med tog til og fra Snåsa og Grong. Må planlegges i sammenheng med to tog i timen.

Riksveg

 • Det er viktig å få fullfinansiert og ferdigstilt E6 Åsen – Steinkjer i planperioden. Det er ønskelig med en helhetlig utbygging med fire felt dimensjonert for 100 km/ t og hvor dagens veg gjenbrukes på delstrekninger (konsept 2 i prioriteringsinnspillet)
 • Permanent løsning med omlegging av E6 og tunnel gjennom Langnesberga i Snåsa må realiseres i første del av planperioden

Digital infrastruktur:

Det må settes av midler til en fullverdig utbygging av fiber og 5G