Innherred regionråd

Innherred regionråd er et interkommunalt politisk råd for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommuner, i Trøndelag. Vår region har et stort landareal og bosetter om lag 70 000 innbyggere. Vi grenser i sør til Trondheimsregionen, i vest til Fosenregionen og i nord til Namdalsregionen. Regionrådet ble stiftet i april 2021. Innherredsbyen – er et partnerskap som Innherred regionråd eier og koordinerer. Innherred regionråd har på vegne av partnerskapet i Innherredsbyen og seg selv, arbeidet med å påvirke prioriteringer i kommende Nasjonal Transport Plan. Vedlagt følger innspillene vi har gitt fra representantskapet i Innherred regionråd av 22. mai 2023 og fra formannskapene i 6 kommuner på Innherred og Frosta kommune av 12. april 2024.

Innherredsbyen

Innherredsbyen er et partnerskap for ei satsing der de deltakende har forpliktet seg. Partene i Innherredsbyen er Innherred regionråd, Frosta kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Inderøy kommune, Steinkjer kommune, Snåsa kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, Jernbanedirektoratet, AtB AS, Nye Veier og Statens Vegvesen.

Det er utarbeidet en felles areal- og transportstrategi for perioden 2021-2040, med et handlingsprogram. Innherredsbyen har over tid arbeidet med å bli et av byområdene som blir vurdert for belønningsavtale med staten og/eller byvekstavtale tilpasset vår geografi.

Innherredsbyen er en flerkjernet by med 70.000 innbyggere, og er med dette den nest mest befolkningsrike regionen mellom Trondheim og Tromsø, Bodø og Saltenregionen er noe større. Innherredsbyens geografiske plassering er slik at vi er tilstøtende til Trondheimsregionen, som har en byvekstavtale med et nullvekstmål. Som følge av dette er influensen mellom regionene både når det kommer til arbeid og bosted stor.

Nåværende problemstillinger og bakgrunn for NTP-innspill

I Transportkomiteen i møte den 07.06.21 ble det gitt en merknad (mindretall SP) om NTP og Innherredsbyen: «Komiteens medlemmer fra Senterpartiet mener det er positivt at regjeringen foreslår en ny statlig tilskuddsordning for å fremme kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder…». Medlemmene viste den gang til arbeidet i Mjøsbyen og i Innherredsbyen. Vi vil fortsette det tette samarbeidet med Mjøsbyen i vårt videre arbeid.

Innherred regionråd og Innherredsbyen har forventninger til at Innherredsbyen inkluderes i kommende NTP med statlige belønningsmidler, med utgangspunkt i overnevnte. Norge, og ikke minst storbyregionene vil ikke lykkes med sine nullvekstmål om ikke regioner som Innherredsbyen, får belønningsmidler for å lykkes med felles målsetninger. Vi ser at statlige belønningsmidler eks kan benyttes til å oppnå lavere takst på toget, som vil være et godt insentiv til å få flere reisende over fra privatbiler til kollektivtransport.

Som Trondheimsregionen, arbeider Innherredsbyen for å øke andelen grønne reiser. Selv om Trønderbanen går gjennom vår region, blir bilen foretrukket av for mange i dag. Vi har en stor andel fritidsreiser mellom vår region og Trondheimsregionen/ Trondheim lufthavn Værnes. En majoritet av de reisene er i dag bilbasert. Årsaken ligger i tidsbruk og pris på toget. To togavganger i begge retninger i timen, er avgjørende for å øke andelen grønne reiser. Nærmere halvparten av Innherredsbyens befolkning har i dag kun 10 minutters gåavstand til holdeplassene for toget, og potensialet for økt bruk er derfor stort. Ferdigstillelse av Nye Veiers prosjekter i E6 (Kvithammar- Åsen og Ranheim- Værnes) vil forsterke overnevnte problemstillingen, da reisetiden forkortes med 20 minutter med bil.

I tillegg til å kjempe for en bedre Trønderbane, skal det ikke være noen tvil om at Innherred regionråd er svært opptatt av å få på plass en firefelts E6 mellom Åsen og Steinkjer i første 6-års periode. Dette vil ha stor betydning for både persontrafikk og for næringslivet i egen region, men ikke minst også nasjonalt da dette er snakk om Europaveien gjennom Norge.

Tilstrekkelig med midler for å ta etterslep og nødvendig vedlikehold til fylkesveiene, er nødvendig.