Uttalelsen fra Innherred regionråd, kan du lese her. Du finner også saksframlegg og annen informasjon, i møtekalenderen til regionrådet.

Innherred regionråd mener det er vesentlig at dagens skolestruktur på Innherred opprettholdes. Justeringer av tilbudsstruktur må bygge opp under en forutsigbar og fremtidsrettet struktur, da bør eksempelvis ikke Inderøy videregående skole gjøres mindre.

Innherred regionråd har tidligere gitt innspill på at det er stor forskjell på muligheten til oppfylling av klasser og grupper i Trondheimsområdet og i resten av Trøndelag, som eksempelvis Innherred. Innherredsregionen er den nest største regionen i Trøndelag, men også her er situasjonen helt annerledes enn i Trondheim. På Innherred er befolkningsutviklingen positiv. De videregående skolene jobber kontinuerlig med å få til best mulig ressursutnyttelse gjennom god oppfylling av klasser og grupper på alle utdanningsprogram. De foreslåtte nedtrekkene for Steinkjer og Levanger blir svært krevende å etterkomme.

Innherred regionråd er opptatt av å ha et tilbud som favner ulike elevgrupper, for å legge til rette for at flest mulig ungdommer kan få opplæring nært sitt hjemsted. Det er en kjent sammenheng med hvor ungdom går på skole og hvor de etablerer seg etter endt utdanning. Det er vesentlig at ungdom kan gå på skole nært hjemstedet, nært familie og lokalmiljø.

De videregående skolene på Innherred, er viktige samfunnsinstitusjoner i sine kommuner og i regionen. Her utdannes framtidas arbeidskraft, i tett samarbeid med næringslivet, offentlige aktører og frivilligheten. De videregående skolene er viktige også som arbeidsgivere for mange, bl.a. for høyt utdannede yrkesgrupper. Innherred har prosentvis færre innbyggere av denne kategorien, enn snittet for resten av Trøndelag.

Fylkesdirektøren foreslår delt ledelse mellom skoler på Innherred. En organisatorisk sammenslåing av de videregående skolene, bør ikke gjennomføres før det eventuelt er utredet og fastslått at dette vil gi reelle innsparinger, økt kvalitet på tilbudet og større fleksibilitet. Innherred regionråd gir ikke tilslutning til forslag om delt ledelse mellom skoler. 

Høringsdokumentet viser til at på Innherred går ca 70% av elevene på yrkesfaglige utdanningsprogrammer og at dette gir en utfordring med å opprettholde studiespesialiserende utdanningsprogram i regionen, noe som vil skape knapphet på lærere, leger, sykepleiere, ansatte i offentlig forvaltning, administrasjonsbyen osv. Det var ønskelig med en større andel på yrkesfag, men pendelen har svingt langt. Behovet til arbeidslivet i regionen ser ut til å være et ønske om flere elever på studiespesialisering, noe som fører til noen færre på yrkesfag, enn i dag.

Det er vanskelig å forstå fylkeskommunens generelle nedtrekk på musikk, dans og drama, samt idrett/toppidrett, sett i lys av at vi trenger flere som tar studiespesialisering. Hvis vi også ser dette i sammenheng med frafallstall, ser vi at frafallet i vg. opplæring er lavest på studiespesialisering. Svært mange ungdommer setter stor pris på å ha idrett eller musikk som en del av skolehverdagen, og mange av disse ville trolig ikke valgt studiespesialisering, dersom de ikke fikk gå idrett eller musikk. Innherred regionråd vil opprettholde idrettstilbudet ved Verdal videregående skole, samt toppidrett friidrett og skiskyting ved Steinkjer videregående skole. Det er mange elever som får dekt sine ønsker ved at de tar studiespesialisering sammen med idrett, noe som er bra for den enkelte og bra for samfunnet da denne elevmassen i stor grad er «gjennomførere» og vil bidra i arbeidslivet på sikt. At Verdal vg. skole fortsatt kan tilby idrettsfag, henger også godt sammen med både vedtatt og igangsatt infrastruktur til formålet ved denne skolen. Fortsatt toppidrett friidrett på Steinkjer vg. skole er svært viktig for landslinjetilbudet i friidrett som Steinkjer vg. skole har som den eneste videregående skolen i landet, og som det også er bygd landets beste fasiliteter for. Dette er også svært viktig for at vi fortsatt skal ha Olympiatoppen lokalisert i Steinkjerhallen.

Fylkesdirektøren har foreslått en nedleggelse av utdanningen salg, service og reiseliv ved Verdal vg. skole. Utdanninga utdanner elever innen fire retninger: Salgsfaget, kontor og administrasjon, sikkerhetsfaget og reiselivsfaget. Tall fra lærlingekompaniet viser at det er mange ledige lærlingeplasser innenfor disse fire retningene, som viser et økt behov for denne linja. Innherred regionråd vil derfor gi en tilbakemelding på at dette tilbudet må opprettholdes på Verdal, i tillegg til tilbudet på Steinkjer.

Innherred regionråd støtter ikke forslaget fra fylkesdirektørene om å fase ut vg1 og vg2 restaurant og matfag ved Levanger videregående skole. Behovet for kunnskapsrike folk innen matfaget er stort og undersøkelser fra blant andre NAV viser at det er stor etterspørsel etter kokker. Hvis dette tilbudet bare skal gis ved Ole Vig vgs eller Steinkjer vgs vil nok færre ungdommer fra Levanger og Verdal velge dette utdanningstilbudet.

Trøndelag fylkeskommune har ikke ansvar for ny opplæringslov, men Innherred regionråd vil gi honnør til endringen i denne som gir fylkeskommunen et klarere oppdrag for å prioritere arbeidslivets behov ved planlegging av opplæringstilbudet for ungdom og voksne. Fylkeskommunen får en plikt til å gi ungdommene og de voksne opplæring til de fullfører og består videregående opplæring.

Kompetanseforum Innherred har gjennom et arrangement i regionen 8. juni, gitt tilbakemeldinger om et ønske om å utvide tilbudet innenfor helse- og oppvekstfagene. Fylkesdirektøren og fylkesadministrasjonen – i regionrådsmøte 22. september, var tydelig på at de ikke har tro på dette. Årsaken er at kommunene på Innherred ikke greier å stille med nok læreplasser i dag. En ytterligere økning, ser derfor ikke ut til å være i tråd med kommunenes ambisjoner på området. Innherred har mangel på helsepersonell med ulike typer kompetanser. Innherred regionråd vil bidra til at kommunene i regionen bidrar med mange nye læreplasser framover. Innherred regionråd mener det har stor betydning at helse- og oppvekstfag vg 1 opprettholdes ved Inderøy videregående skole for å understøtte driften ved skolen, og kommunen og regionens behov for kompetanse og kapasiteten på Innherred må ses i sammenheng med dette.

Det vurderes som viktig at både industriteknologi og kjøretøy opprettholdes ved både Steinkjer og Verdal vgs. Dette er store klasser, og vi kan ut fra høringsdokumentet ikke se at det er effektivitetsgevinster i å spesialisere som foreslått ut fra klassenes størrelser. Forslaget vil i stedet innebære investeringsbehov. Dette er viktige og store linjer ved begge skolene, og linjer som er viktige for næringslivet fra Follafoss i vest til søndre del av Innherred. Det er viktig at elever får disse tilbudene i sitt nærmiljø, og man unngår at elever velger bort fagutdanninger som er etterspurt i næringslivet både i Verdal/Levanger og Steinkjer.

Det aller viktigste er at vg1 beholdes på nærskolene til elevene.

Innherred regionråd vil ha felles inntaksområde for hele regionen.

Ungdommer fra Namdalseid bør få Steinkjer vg. skole som nærskole. Det vises til skriftlig svar på spørsmål i Fylkesutvalget den 5. september.

Det må være arbeidslivets behov for arbeidskraft som er styrende for dimensjoneringen av tilbudet i videregående skole. Det kan være en fare for at færre tilbud på nærskolen er en fare for at motivasjonen går ned hos en del elever som ikke finner sitt tilbud.

Individuelt tilpassede opplæringsløp: Dette er egnet for fag som har få elever og der behovet for kandidater i arbeidslivet er lite, men nødvendig for å opprettholde verdikjeden i bransjen. Det kan kompensere for bortfall av studieretninger og klasser når elevkullene går nedover. Men det stiller store krav til å følge opp det faglige innholdet i læreplanen både hos skolen og bedriften.

Vi vil avslutningsvis fremheve fremlagte forslag til statsbudsjett der regjeringspartiene foreslår å tildele 1,2 mrd for at flere skal fullføre videregående opplæring og at flere kan ta fagbrev, 485 millioner til formidling av lærlinger, og 1.2 mrd til implementering av ny opplæringslov. 10 % av denne rammen tilfaller Trøndelag, og vi håper at fylkestinget også tar med dette i betraktning når endelig tilbudsstruktur og budsjett skal vedtas.

Til slutt. Innherred regionråd og kommunene har vært godt kjent med at høringen skulle komme. Trøndelag fylkeskommune har involvert kommunene og regionrådet godt i arbeidet. Vi vil likevel gi en tilbakemelding ift høringen. En burde ha lagt opp til en noe lengre prosess, eller en høring som har kommet noe senere. Dette med utgangspunkt i kommune- og fylkestingsvalget i høst, høringssaken kommer rett opp i konstitueringen av nye kommunestyrer og regionråd.