Reiser internt på Innherred

Unikt for Innherredsbyen er at vi internt har både et regionbusstilbud og Trønderbanen som ferdes parallelt, men som har stor skjevhet på prising internt i vår takstsone. Et eksempel på dette er følgende: Skal du reise fra Levanger til Steinkjer koster det 43 kr med buss og 134 kr med toget. Reisetida er 57 min med buss og 42 min med tog, ifølge entur.no. Det er konkurransevridning feil vei all den tid fylkeskommunens policy har vært at der det går tog parallelt med buss skal man ikke tilby busstjenester.

Reiser til og fra Trondheimsregionen

Når det er sagt, mangler regionen vår et tilbud som samtlige andre tilstøtende soner i fylket har inn mot Sone A og byvekstsonen: et regionbusstilbud. For Innherredsbyens del pekes det på toget. Samtidig forholder vi oss til en prising til og fra sone A som i det hele tatt ikke samsvarer med de andre omkringliggende soners prising, da vi forholder oss til et takstsystem som er nasjonal standard for alle togreiser i landet.

Ser vi kun på sonekartet som inkluderer Sone A (byvekstområdet) med tilstøtende soner, ser vi den ultimate forskjellsbehandlingen i prisingen på lavest prisede reisetilbud fra tilstøtende soner inn mot Sone A (byvekstområdet miljøpakken). Kostnadene som vises gjelder kun én enkeltreise:

Ferdigstillelse av E6- prosjektene vil gjøre noe med reisetiden mellom Innherredsbyen og Trondheimsregionen, som vil påvirke bruken av bil inn og ut av miljøpakkens område i enda større grad. Dette vil utfordre Trondheimsregionens nullvekstmål negativt, og kan potensielt medføre videre høyere bompengebeløp for den enkelte innenfor byvekstområdet. Det vil gagne hele fylket å gjøre noe med billettprisene på toget!

Vi føler at dagens bruk av kollektivmidler i fylkeskommunal regi har stort forbedringspotensial når det kommer til effektiv bruk, særlig i vår del av fylket.

Historikken

Dette er på ingen måte en sak som ikke er blitt belyst tidligere. Det ble fremstilt som en gladsak at soner og priser i det offentlige busstilbudet skulle endres med fylkessammenslåingen fra nyttår 2017/2018 i en nyhetssak i Innherred tilbake i 2017. Allerede da ble det svart følgende fra samferdselsavdelingen i Sør- Trøndelag, som var heleier av mobilitetsselskapet AtB når det med «dyre» togruter sammenlignet med bussprisene ble tatt opp:

«Det blir en prisdifferanse, men toget går en gang i timen, og NTFK har praktisert å ikke kjøre så mye parallelt med toget, selv om noen bussruter som parallelt blir billigere. I og med at vi ikke har prissamarbeid med toget, vil det sånn sett bli viktig å opprette dialog med Jernbaneverket, for eventuelt å se på muligheten for samarbeid, slik de har i andre fylker. Det er godt mulig vi må inn og kjøpe billetter for kompensere.»

Det ble videre vist til at det i 2019 skulle ut et anbud med utgangspunkt i datidens tilbud i Nord- Trøndelag, i tillegg til et stort regionanbud på buss i 2021. Da ville det bli gjort en grundigere gjennomgang av kollektivtilbudet. Vi kan ikke se å ha sett noe positive resultater ut av det som ble sagt denne gang.

Den kommersielle bussruten Trønder- Expressen, som Trønderbilene driftet på vegne av Nor-Way Bussekspress, hadde avganger mellom Namsos og Trondheim, men ble avviklet kort tid etter at det offentlige fylkeskommunale tilbudet kom på plass. Innherred Regionråd hyller gode kollektivtilbud og et bredt utvalg, men her bidrog Trøndelag fylkeskommune indirekte til at den eneste bussforbindelsen som knyttet regionene sammen ble avviklet. Vi stod dermed kun igjen med togtbilbudet retning Værnes- og Trondheimsregionen, uten at det ble gjort noen kompensasjon på pris.

Da etterspørres det følgende av Trøndelag Fylkeskommune:

Hvor ble det av «dialogen» med datidens jernbaneverket (nå Jernbanedirektoratet), og hvor ble det av handlingen som dere viste til for å gjøre noe med problemstillingen?

Trøndelag fylkeskommune er en av de største bidragsyterne i Innherredsbyen, og tok på seg eierskapet i prosjektets tidligste fase. Innherredsbyens kommuner med tilhørende innbyggere og næringsliv, forventer at Trøndelag fylkeskommune tar henvendelsen til etterretning og gjør noe med problemstillingen, som også er partner i Innherredsbyen.

Innherredsbyen med Innherred regionråd har den siste tiden arbeidet aktivt ifm. NTP- prosess (nasjonal transportplan) i tillegg til å ha tette og gode samarbeidsmøter med partnerne. I den forbindelse er det også sendt en formell forespørsel til jernbanedirektoratet, som har satt seg villig til å regne på kostnadsestimatet for å gjøre noe med togprisene, og ikke minst regne på antatt effekt som følge av en potensiell justering av prisene på Trønderbanen.

En justering av prisen innenfor byvekstområdet Trondheimsregionen har resultert i smekkfulle tog, og har vist seg som effektivt tiltak for å legge til rette for flere grønne reiser. Ja, de har egne midler å operere med gjennom bompengeforliket, noe som vi har full forståelse for. Vi i Innherred vil bare ha et rettferdig tilbud, likt som for resten av Trøndelag.

Antonios Bruheim Markakis, utviklingsleder Innherredsbyen, Innherred regionråd

Innherred 7. juni 2024