Partnerne i Innherredsbyen var samla til et verksted, 25. august i år, for å konkretisere hvilke områder og tiltak vi skal konsentrere oss om å jobbe målrettet med. Vedtatt handlingsprogram har 33 handlingspunkter som går på alt fra (HA-hovedaktivitet) HA16 Arbeid for å posisjonere Innherredsbyen til å inngå i statlig ordning for belønningsmidler/byvekstavtale, HA18 Kommunene og Trøndelag fylkeskommune skal være pådriver for at strategien for utviklig av togtilbudet følges opp i Nasjonal transportplan 2022-23 og i årlige statsbudsjett. HA23 Utvikling av en helhetlig kollektivtransportplan (mobilietstplan) for Innherredsbyen, HA25 Utvikle et felles samordnet pris- og billettsystem som gjør det enklere og mer attraktivt å reise kollekltivt. HA27 Det utarbeides en felles sykkelstrategi for Innherredsbyen.

Litt om bakgrunnen: For perioden 2021-2040 er det utarbeidet en areal- og transportstrategi med et handlingsprogram for «byen». Trøndelag fylkeskommune satt i førersetet for dette arbeidet, nå er det Innherred regionråd som har tatt denne stafettpinnen videre. Sammen med kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Frosta og Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag, ATB, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Statens Vegvesen og Nye Veier, utgjør vi partnerskapet for Innherredsbyen.

Innherredsbyen er en flerkjernet regionby, bestående av kommunene Frosta, Levanger, Verdal. Inderøy, Steinkjer og Snåsa, med 70 000 innbyggere.

Målet er at bærekraftig arealbruk og bedre koordinering av transporttilbudet skal gi økt attraktivitet og bidra til balansert utvikling i Trøndelag. Det skal bo folk i hele Innherredsbyen, både i by og bygd, og regionen skal framstå som attraktiv å etablere seg i for næringslivet.

Det er stor enighet om å jobbe for å få på plass en byvekstavtale for Innherredsbyen. Hva er en byvekstavtale? På Regjeringens sine hjemmesider viser de til at dette er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. «For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikken»….»Gjennom ordningen med byvekstavtaler går staten tyngre inn og bidrar blant annet med 50% av finansieringen av utbygging av viktige fylkeskommunale kollektivtransportprosjekter i de fire største byområdene. Samtidig skal lokale myndigheter føre en målrettet arealpolitikk som bygger opp under investeringene i transportsystemet i tråd med regional eller interkommunal areal- og transportplan».

Representantene fra de partnerne som var til stede på verkstedet denne dagen hadde stort engasjement og mye energi for å få dette til. Hardt arbeid fra fagetater og kommuner og fylkeskommune over tid, er helt avgjørende for å nå målet.

Innherred regionråds presentasjon

Trøndelag fylkeskommunes presentasjon

Innherred i 2033, plakater som viser status:

- Plakat 1

- Plakat 2

- Plakat 3

- Plakat 4

- Plakat 5