Bedre finansiering av flercampusuniversitet og høgskoler for å sikre høy faglig aktivitet på alle studiesteder

Snåsa, 30. januar 2023

Til: Medlemmer av Utdanningskomiteen, kunnskapsdept politiske ledelse, statsministerens kontor og Trøndelagsbenken på Stortinget

Fra: Innherred regionråd

Innledning

Innherred regionråd er et interkommunalt politisk råd som består av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger og Verdal. I vår region har vi et flercampusuniversitet, Nord universitet. Nord Universitet har campuser i vår region på Steinkjer og i Levanger. Tilbudet ved Nord universitet har stor betydning for vår region, både for næringslivet og for offentlige aktører. Innherred regionråd vil bidra til å styrke flercampusuniversitet og høgskoler som Nord universitet, da de har en avgjørende betydning for regionenes attraktivitet og bærekraft.

Nasjonale politiske ambisjoner

 • I Hurdalsplattformen understreker regjeringen at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universitet og høyskoler om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov.
 • Utdannings- og forskningskomiteen har under behandlingen av statsbudsjettet for 2023, understreket at det er viktig å sikre tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bor. Flertallet mener det er viktig at finansiering og styringsinsentiver støtter opp under mangfold og egenart, og herunder sikrer utviklingsmuligheter for både én- og flercampusmodeller.  
 • Flercampusuniversitet og -høyskoler skal sikre god tilgang til forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i hele landet og gi større deler av arbeidslivet bedre tilgang til kunnskapsmiljøer.

Dokumentasjon

Nye utredninger understreker at tilgang til høyere utdanning og forskning gjennom regionalt nærvær av fullverdige høyere utdanningsinstitusjoner, er avgjørende for å styrke grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn (NOU 2020: 12; NOU 2020: 15).

Innherred regionråd har vært i dialog med Nord universitet bl.a. gjennom deltakelse i Nord universitets RSA – Regionalt Samarbeid for Arbeidslivet, der denne saken har vært oppe til diskusjon ved flere anledninger. Det er mange ulike aktører som etterspør et godt og fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud i regionen. Vi er alle avhengige av hverandre i arbeidet med å utdanne, rekruttere og beholde arbeidstakere.

Erfaringer og tilbakemeldinger fra de fire universitetene/Høgskolene i Sørøst-Norge, Nord universitet, Høgskolen på Vestlandet og Høgskolen på Innlandet med 27 studiesteder fordelt over et stort geografisk område er:

 • Lokalisering av høyere utdannelsestilbud har stor innvirkning på hvor i landet kandidatene går ut i arbeidslivet.
 • Dess mer landlig (ruralt) et geografisk område er, dess mer avhengig er arbeidslivet i det geografiske området av lokalisering av høyere utdanningstilbud.

Merkostnader forbundet med flercampusinstitusjoner

Regionalt nærvær gjennom eksisterende flercampusorganisering er viktige for å nå nasjonale målsetninger. Denne organiseringen er imidlertid også kostnadsdrivende sammenlignet med konsentrasjon av forskning og utdanning på få steder, kanskje avgrenset til en by.

Flercampusinstitusjoner av vår type har moderne organisasjons- og arbeidsformer, og utnytter og utvikler de muligheter digitaliseringen gir, men det er uansett vesentlige ekstrakostnader ved flercampusuniversiteter.

Ekstrakostnader for flercampusuniversiteter er blant annet knyttet til:

 • Etablering, drift og vedlikehold/oppdatering av fysisk og digital infrastruktur på flere studiesteder.
 • Leveranser av tjenester med stor geografisk spredning.
 • Geografisk distribuerte fagmiljø (undervisning og FoU) krever lokal bemanning av en rekke støtte- og koordinerende funksjoner, f.eks. bibliotek, IT drift, studieveiledere og annen infrastruktur for forskning og forskningsbasert utdanning.
 • Undervisning gis ofte til program/emner med færre studenter da rekrutteringsgrunnlaget ofte er mindre.
 • Kvalitetskrav i utdanningstilbud og i FoU-virksomheten krever koordinering, samhandling og bruk av fagressurser på tvers av studiestedene.
 • Kommunikasjon- og informasjon knyttet til koordinering av virksomhet på flere studiesteder og til ulike geografisk betingede kulturer.
 • Studentdemokratiet, studentvelferd og psyko-sosialt studentmiljø på og på tvers av studiestedene.
 • Regional samfunnsutvikling gjennom tett dialog med et stort antall lokale/regionale utviklingsaktører, f.eks. vertskommuner, og med lokale virksomheter i privat sektor og offentlige tjenesteleverandører.

Vi er av den oppfatning av Statsbudsjettet for 2023, at det bidrar til å ytterligere svekke det økonomiske handlingsrommet for flercampusinstitusjonene. Vi erfarer at budsjettkutt (f.eks. trekk for endrede reisevaner) og kompensasjonen for lønns- og prisvekst på tre prosent ikke dekker den reelle kostnadsøkningen ved institusjoner med flere studiesteder og de økte distribusjonskostnadene som følger av flercampusstrukturen.

Ny finansieringsmodell må sikre høyere utdanning og forskning i distriktene

Regjeringen gjennomgår nå finansieringssystemet for universitet og høyskoler, blant annet med sikte på å kompensere merkostnader for flercampusinstitusjoner. Vi forventer at politiske ambisjoner følges opp gjennom en ny finansieringsmodell som setter flercampusinstitusjonene i stand til å sikre tilgang til et bredt utdanningstilbud uavhengig av hvor i landet man bor, imøtekomme nasjonale kvalitetskrav og gi tilgang til kompetanse og kunnskap som legger til rette for forskningsbasert innovasjon og verdiskapning gjennom lokale samarbeidsprosjekter.

 

Innherred regionråd, 30. januar, Snåsa

Pål Sverre Fikse, ordfører

leder av Innherred regionråd